More information

Pedigree

Sire Djoerd 473
Sire of sire Jerke 434
s.s.s. Onno 376
m.s.s. Reina van de Wittewijk
Dam of sire Sjieuwke fan Unia State
d.s.d. Bonne 341
m.m.s. Wietske fan Unia State
Mother Atske van de Klei
Sire of dam Folkert 353
s.s.d. Feitse 293
m.s.m. Leentsje J
Dam of dam Froukje ut 'e Reiden
s.d.d. Jurjen 303
d.d.d. Atsje H